Algemene Voorwaarden

LET OP: Herroepingsrecht of Recht van Ontbinding !
Producten die u via deze webwinkel koopt worden op maat gemaakt, volgens de door u ingevoerde specificatie.
Het Recht van ontbinding is dan ook niet van toepassing, de verkoop is hiermee na succesvolle betaling definitief.

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN
van HOLLAND ETIKETTEN SERVICE
gevestigd te ’s-Hertogenbosch en aldaar kantoorhoudende aan de Weerdskampweg 8,
in de hierna volgende bepalingen ook aan te duiden als H.E.S.

I Algemeen
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door H.E.S. gedane aanbiedingen
en op alle door H.E.S. gesloten verkoopovereenkomsten betreffende haar artikelen.
Afwijkende bedingen binden H.E.S. slechts na schriftelijke akkoordbevinding harerzijds en
alleen voor de overeenkomst waarop de akkoordbevinding betrekking heeft.
2. De koper of degeen aan wie door H.E.S. een aanbieding is gedaan wordt geacht deze
voorwaarden aanvaard te hebben, ook al zou hij zichzelf van -al dan niet gedeponeerdvoorwaarden
bij het afsluiten van koopovereenkomsten bedienen.
Laatstbedoelde voorwaarden zullen op door H.E.S. gedane aanbiedingen en/of op
door of vanwege H.E.S. gesloten overeenkomsten niet van toepassing zijn.

II Aanbiedingen
1. Alle door H.E.S. gedane aanbiedingen en gepubliceerde prijslijsten zijn steeds vrijblijven,
en een koopovereenkomst komt eerst tot stand door verzending door H.E.S. van een
schriftelijke orderbevestiging en/of pakbon aan de koper.
2. Verbintenissen, in naam van H.E.S. aangegaan, zijn voor haar slechts verbindend,
voorzover deze verbintenissen door H.E.S. zijn bevestigd bij door een daartoe bevoegd
persoon ondertekend geschrift

III Kwaliteit en omschrijving
1. H.E.S. als verkoper verbindt zich jegens de koper om hem de geoderen te leveren
in de omschrijving, kwaliteit en hoeveelheid als nader in de (eventueel later
gewijzigde) offerte en/of pakbon omschreven, waarbij in aanmerking moet worden
genomen dat de gewichten, afmetingen, capaciteiten, prijzen, rendemeneten en
overige gegevens, opgenomen in catalogi, prospectussen, circulaires, advertenties,
afbeeldingen en prijslijsten het karakter hebben van een benaderende aanduiding.
Hetzelfde geldt, echter met uitzondering van de verkoopprijs, tenzij anders is vermeld,
voor deze gegevens in de offertes. De gegevens verbinden slechts indien uitdrukkelijk
overeengekomen.

2. H.E.S. verbindt zich jegens de koper hem goederen te leveren, die:
A. van degelijke materialen zijn vervaardigd en van een degelijke uitvoering zijn;
B. de grootst mogelijke gelijkheid vertonen aan eventuele monsters of modellen, die
door H.E.S. en/of verkoper ter beschikking zijn gesteld of verstrekt.
3. H.E.S. staat er niet voor in, dat de goederen geschikt zijn voor het doel, waarvoor de
koper deze wil bestemmen, zelfs niet, indien dit doel aan H.E.S. kenbaar is gemaakt, tenzij
het tegendeel tussen partijen schriftelijk is overeengekomen.

IV Plaats van levering en betaling
1. De plaats van levering en betaling is de plaats van vestiging van H.E.S..
V Verpakking en verzending
1. H.E.S. verbindt zich jegens de koper om de goederen behoorlijk te verpakken en op
zodanige wijze te beveiligen, dat zij bij normaal vervoer hun verdere bestemming in
goede staat kunnen bereiken.
2. Er kan nader worden overeengekomen dat de goederen, voor risico van de koper, door
H.E.S. ter bezorging zullen worden verzonden, eventueel zullen worden vervoerd naar
een nader overeengekomen plaats op de wijze als in de order is bepaald of naderhand
is overeengekomen.
3. Schade aan de goederen welke deze, tijdens het transport buiten de schuld van H.E.S.
oplopen, is voor rekening en risico van de koper.

VI Klachten omtrent levering
1. Ieder levering is te beschouwen als op zichzelf staand, zodat reclames op een bepaalde
levering betrekking hebbende geen invloed kunnen uitoefenen op welke andere
levering en/of daaruit voor de koper voortvloeiende verbintenis(sen) dan ook.
2. Reclames, welke later dan 14 dagen na de factuurdatum bij H.E.S. binnenkomen,
kunnen niet meer in behandeling worden genomen. Reclames welke nadien worden
ontvangen zullen door H.E.S. als garantieclaims worden behandeld en kunnen
dientengevolge niet inhouden dat H.E.S. niet heeft geleverd.
3. H.E.S. beslist of de produkten ten aanzien waarvan een reclame gegrond is bevonden
zullen worden vervangen, danwel of de koopprijs wordt terugbetaald.
4. De goederen mogen niet door de koper worden teruggestuurd zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van H.E.S.. Het verlenen van deze toestemming impliceert niet
de erkenning dat de teruggezonden goederen een defect hebben of anderzins niet
geschikt zijn.

VII Opslag
1. Indien om welke reden dan ook de koper niet in staat is de geoderen op het
overeengekomen tijdstip in ontvangst te nemen en deze gereed zijn voor verzending,
zal H.E.S., als haar opslagmogelijkheden dat toelaten, op verzoek van de koper de
goederen bewaren, beveiligen en alle redelijke maatregelen treffen achteruitgang in
kwaliteit te voorkomen totdat zij bij de koper bezorgd zijn.
2. De koper is verplicht aan H.E.S. de opslagkosten volgens het bij H.E.S. gebruikelijke
tarief en, bij gebreke daarvan, volgens het in de branche gebruikelijke tarief en, bij het
eveneens gebreke daarvan, volgens een nader overeen te komen tarief, te vergoeden
vanaf het tijdstip, dat de goederen voor verzending gereed zijn, danwel, indien dit een
later tijdstip is, vanaf de in de koopovereenkomst overeengekomen leveringsdatum.

VIII Eigendomsovergang en risico
1. Behoudens het gestelde in lid 2 van dit artikel zal de eigendom van en het risico voor de
goederen op de koper overgaan bij de levering.
2. Zolang de koper niet het volledige bedrag van de koopsom met eventueel bijkomende
kosten heeft voldaan of daarvoor zekerheid heeft gesteld, behoudt H.E.S. zich de
eigendom van de goederen voor. Behoudens afwijkend beding als bedoeld in art. I
lid 1 van deze algemene verkoopvoorwaarden, behoudt H.E.S. zich de eigendom van
goederen eveneens voor, indien de koper nog niet aan al zijn bestaande verplichtingen
jegens H.E.S. heeft voldaan. De eigendom gaat over op de koper zodra de koper aan al
zijn verplichtingen jegens H.E.S. heeft voldaan.
3. Indien er gerede twijfel bij H.E.S. bestaat omtrent de betalingscapaciteit van de koper,
is H.E.S. bevoegd de levering ingevolge art. IV en de verzending ingevolge art. V uit te
stellen, totdat de koper zekerheid voor de betaling heeft verschaft.
De koper is aansprakelijk voor de door H.E.S. door deze vertraagde (af-)levering geleden
schade.
4. Indien en voor zover het hierboven sub 2 bepaalde strijd met enige wettige bepaling
is, wordt zij geacht te zijn vervangen door het in de vijfde en zesde lid van dit art.
bepaalde.
5. Zolang de koper niet het volledige bedrag van de koopsom met eventueel bijkomende
kosten heeft voldaan of daarvoor zekerheid heeft gesteld, behoudt H.E.S. zich de
eigendom van de goederen voor. In dat geval gaat de eigendom aan de koper over
zodra de koper aan zijn verplichtingen jegens H.E.S. uit hoofde van de betreffende
verkoop heeft voldaan.
6. Voor de toepassing van het in het vijfde lid van dit art. bepaalde wordt, tenzij anders
overeengekomen in de zin van art. I lid 1 van deze algemene verkoopvoorwaarden, elke
betaling na de levering geacht te strekken tot gedeeltelijke betaling van alle schulden
van koper aan H.E.S. in verhouding van de grootte van die schulden.

IX Tijdstip van levering
1. H.E.S. zal de goederen leveren op het tijdstip of onmiddelijk na het einde van de
leveringstermijn, dat resp. die bepaald is in de order. Indien een leveringstermijn
is overeengekomen, vangt deze aan op de datum, waarop H.E.S. de order heeft
bevestigd.

X Overmacht
1. De in het vorig art. bedoelde leveringstermijn wordt verlengd met de periode, gedurende
welke H.E.S. door overmacht is verhinderd aan haar verplichtingen te voldoen.
2. Van overmacht aan de zijde van H.E.S. is sprake, indien H.E.S. na het sluiten van de
koopovereenkomst verhinderd wordt aan haar verplichtingen uit deze overeenkomst
of aan de voorbereiding daarvan tengevolge van oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog,
oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting,
uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen. defecten aan
machineriën, storingen in delevering van energie, alles zowel in het bedrijf van H.E.S.
als bij derden van wie H.E.S. de benodigde materialen of grondstoffen geheel of
gedeeltelijk moet betrekken, evenals bij opslag of gedurende transport, al dan niet in
eigen beheer, en voorts door alle overige oorzaken, buiten de schuld of de risicosfeer
van H.E.S. ontstaan.
3. Indien door overmacht de levering meer dan 4 maanden vertraagd wordt, zijn zowel
H.E.S. als de koper bevoegd de overeenkomst als beëindigd te beschouwen. In dat
geval heeft H.E.S. slechts recht op vergoeding van de door haar gemaakte kosten.
4. Indien overmacht intreedt, terwijl de overeenkomst reeds ten dele is uitgevoerd, heeft de
koper, indien door overmacht de resterende levering meer dan 4 maanden vertraagd
wordt, de bevoegdheid om hetzij het reeds geleverde gedeelte van de geoderen te
behouden en de daarvoor verschuldigde koopsom te voldoen, hetzij de overeenkomst
ook voor het reeds uitgevoerde gedeelte als beëindigd te beschouwen onder
verplichting hetgeen hem reeds geleverd was, naar H.E.S. terug te zenden voor rekening
en risico van de koper, indien de koper kan aantonen dat het reeds afgeleverde
gedeelte van de goederen door de koper niet meer doeltreffend kan worden gebruikt
tengevolge van het niet afleveren van de resterende goederen.

XI Doorverkoop en natrekking
1. Zolang de geleverde goederen nog niet volledig betaald zijn, is de koper niet bevoegd
de goederen door te verkopen of te leveren.

XII Garantie
1. Er wordt uitdrukkelijk tussen partijen overeengekomen dat in geen enkel geval, en zelfs bij
grove fout de eventueel gegronde klacht van de koper ten opzichte van H.E.S. verdere
gevolgen kan hebben. Verdere aansprakelijkheid van H.E.S. of diens toeleveranciers
wordt formeel uitgesloten. Gevolgschade aan derden kan nooit ten laste van H.E.S.
worden gelegd.

XIII Prijs en betaling
1. De koopprijs omvat, behalve de prijs voor de goederen, de kosten van de verpakking,
het eventuele transport en afleveringskosten ter plaatse als vermeld in art. V.
2. Voor orders, die minder dan € 500,00 bedragen is H.E.S. bevoegd een bijdrage in de
order- en verzendkosten in rekening te brengen.
3. Goederen zullen ten alle tijde onder rembours worden aangeboden.
4. Indien de koper niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet en evenmin gevolg
geeft aan een ingebrekestelling met een termijn van 2 weken, is H.E.S. bevoegd de
koopovereenkomst van rechtswege, zonder rechterlijke tussenkomst, als ontbonden
te beschouwen. In dat geval is de koper aansprakelijk voor alle door H.E.S. geleden
schade, onder meer bestaande uit winstderving, uit transportkosten en uit de kosten van
de ingebrekestelling. Tevens heeft H.E.S. recht op een interest van 2% per maand.
5. Indien H.E.S. bij wanprestatie van de koper tot buitengerechtelijke maatregelen
overgaat, komen de kosten daarvan op rekening van de koper.
Deze kosten bedragen 10% van het factuurbedrag, met een minimum van € 125,00 en
een maximum van € 2.500,00.
6. De koper, die gebruik maakt van zijn bevoegdheid tot opslag als bedoeld in art. VII blijft
verplicht tot betaling van de koopsom binnen 30 dagen na factuurdatum, of bij eerdere
aflevering.

XIV Ontbinding
1. Onverminderd het bepaalde in art. XIII wordt de koopovereenkomst ontbonden zonder
rechtswege rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist,
op het tijdstip, waarop de koper in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige
surséance van betaling aanvraagt, of door beslaglegging, curatelestelling of anderzins
verliest, tenzij de curator of de bewindvoerder de uit koopovereenkomst voortvloeiende
verplichtingen als boedelschuld erkent.
2. Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddelijk opeisbaar.
De koper is aansprakelijk voor de door H.E.S. geleden schade, onder meer bestaande uit
winstderving en transportkosten.

XV Schadevergoeding en controle bij doorverkoop
1. De koper, die in strijd handelt met het bepaalde in art. XI verbeurt ten gunste van H.E.S.
een schadevergoeding voor iedere transactie, die onder één van de aldaar vermelde
verboden valt. De omvang van de schade wordt door partijen bij voorbaat gefixeerd op
tweemaal het factuurbedrag, echter minimaal € 25.000,00 per overtreding.
2. H.E.S. is bevoegd door een onafhankelijke accountant controle te doen uitoefenen in de
boeken van de koper teneinde dus te kunnen toezien op de naleving van het in art. XI
bepaalde.

XVI Geschillen
1. Op alle met H.E.S. gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van
toepassing.
2. Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst waarop
de onderhavige voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn, zullen, voor zover
de wet dat toelaat, worden berecht door de bevoegde rechter te ‘s-Hertogenbosch.

XVII Afwijkingen
1. Kleur
Geringe afwijkingen van kleuren en inkten kunnen geen reden voor afkeuring zijn.
2. Aantal
a. Het leveren van 20% meer of minder dan de bestelde hoeveelheden is toegestaan.
b. Meerder of mindere hoeveelheid wordt tegen de eenheidsprijs berekend,
tenzij anders is overeengekomen.
3. Materiaal
Geringe afwijkingen in kwaliteit, kleur, hardheid, satinage, dikte, stand van symmetrisch
watermerk enz., geven geen reden tot afkeuring. Bij de beoordeling of een levering
buiten de toelaatbare grenzen afwijkt, moet een gemiddelde uit de levering worden
genomen; er kan dus niet op enkele exemplaren worden afgekeurd.
4. Gramgewicht
De toelaatbare afwijking van het overeengekomen gramgewicht bedraagt 10%.